Wenestadsbladet

Forum för Wenestads Byalag.

Utkommer med 4 nummer årligen.

Adress: Venestads Bygata 36, 291 92 Kristianstad,
e-post: tfrojd@spray.se

Redaktion:
Paula Hjalmarsson 0708-230620
Lena Persson 0709-782931
Tommie Fröjd, Tel 0733-601681

Redaktionen tar tacksamt emot artiklar eller förslag till kommande nummer av tidningen.

Obs! Red förbehåller sig rätten att korta i insända bidrag.

Wenestadsbladet distribueras kostnadsfritt till Byalagets medlemmar, samt boende i Venestad.

Manusstopp: Ca 2 veckor före utgivningen

Utgivningsplan för Wenestadsbladet:

Nr 1: Två veckor innan årsmötet i mars
Nr 2: I slutet av maj
Nr 3: I mitten av september
Nr 4: I början av december

Tidigare nummer: