Byalaget

Byalaget nybildat 1988, med anor från 1639. Venestad har en av skånes äldsta byordningar.

Venestad – känt sedan år 1085

Wenestads Byalag

  • Arbetar med att stärka samhörighetskänslan inom byn, samt tillvarata byns allmänna intressen.
  • Verkar för bevarande och skötsel av kulturhistoriskt värdefulla platser inom byn.
  • Anordnar verksamhet för barn och ungdomar, pensionärer och övriga, kulturkvällar med föredrag, sång och musik, kubbturnering, hemvändardagar mm.
  • Forskar om och dokumenterar byns historia. I studiecirkelform har studier bedrivits sedan 1988. Boken om Wenestad utkom 1996. En fortsättning är påbörjad, och ska handla om gårdarna, torpen och husen i byn.
  • Wenestadsbladet utkommer med fyra nummer/år.

Styrelse:

Ordförande: Lars-Göran Bergsjö
Vice ordförande: Paul Svensson
Sekreterare: Marcus Glantz
Vice sekreterare: Jonna Liljenberg
Kassör: Ola Åkesson
Ledamöter: Britt ”Bitte” Nilsson
Gunnie Bergström
Göran ”Hjalle” Hjalmarsson
Anna-Lena Nilsson

Vidare information kan fås genom ordf Lars-Göran Bergsjö tel 044 – 24 57 81.

Medlemsavgift:
Avgiften är 100 kr/familj och år.
Byalagets postgiro: 53 26 39-2